Trung tâm Quản lý Đường vận tải Mỏ
Trụ sở Trung tâm đường quản lý đường vận tải mỏ

Giới thiệu về Trung tâm quản lý đường vận tải mỏ

  •   11/07/2019 04:31:00 AM
  •   Đã xem: 1455
  •   Phản hồi: 0

 Đơn vị được Tổng công ty giao nhiệm vụ chính trị là: Tuần tra, bảo vệ tài nguyên ranh giới mỏ và kiểm soát các phương tiện vận chuyển trên các cung tuyến đường được giao quản lý; thường xuyên bảo đảm công tác vệ sinh môi trường và duy tu bảo dưỡng, sửa chữa đường vận tải mỏ.

, . : 60