Kế hoạch sắp xếp, đổi mới
Báo cáo thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2018 của Tổng công ty Đông Bắc

Báo cáo thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2018 của Tổng công ty Đông Bắc

  •   08/05/2019 04:43:26 AM
  •   Đã xem: 198
  •   Phản hồi: 0

Tổng công ty Đông Bắc trân trọng báo cáo kết quả thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2018

Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2017

Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2017

  •   30/03/2018 05:18:46 AM
  •   Đã xem: 597
  •   Phản hồi: 0

Báo cáo theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước - Phụ lục VII

, . : 60