Cơ cấu tổ chức


Đại tá Nguyễn Đức Hào

Đại tá Nguyễn Đức Hào

Phó Chánh Văn phòng

Đại tá Vũ Quang Bình

Đại tá Vũ Quang Bình

Phó Chánh Văn phòng

Thượng tá Trần Mạnh Tiến

Thượng tá Trần Mạnh Tiến

Phó Chánh Văn phòng

Thượng tá Nguyễn Văn Quân

Thượng tá Nguyễn Văn Quân

Phó Chánh Văn phòng

Thượng tá Nguyễn Nam Trung

Thượng tá Nguyễn Nam Trung

Phó Chánh Văn phòng

Thiếu tá Phạm Trung Thành

Thiếu tá Phạm Trung Thành

Phó Chánh Văn phòng

, . : 60