Cơ cấu tổ chức


Đại tá Nguyễn Danh Hiếu

Đại tá Nguyễn Danh Hiếu

Quyền Chủ tịch TCT

Đại tá Phương Kim Minh

Đại tá Phương Kim Minh

Tổng Giám đốc

Đại tá Nguyễn Bảo Anh

Đại tá Nguyễn Bảo Anh

Phó Tổng Giám đốc

Đại tá Trương Văn Dũng

Đại tá Trương Văn Dũng

Phó Tổng Giám đốc

Đại tá Đỗ Mạnh Khảm

Đại tá Đỗ Mạnh Khảm

Phó Tổng Giám đốc

Đại tá Nguyễn Văn Bắc

Đại tá Nguyễn Văn Bắc

Phó Tổng Giám đốc

, . : 60