Thông tin khác

Thông báo mời thầu. Thuê nhân công phục vụ sản xuất năm 2020  

  •   20/11/2019 03:27:50 AM
  •   Đã xem: 4
  •   Phản hồi: 0

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh, Công ty 91 trân trọng thông báo mời thầu. Gói thầu Thuê nhân công phục vụ sản xuất năm 2020

Quyết định phê duyệt KQLCNT gói thầu số 4 mua sắm vật tư PVSX

  •   05/11/2019 03:58:21 AM
  •   Đã xem: 13
  •   Phản hồi: 0

Thông báo Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Tổng công ty Đông Bắc

  •   20/09/2019 12:12:00 AM
  •   Đã xem: 24
  •   Phản hồi: 0

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, Tổng công ty Đông Bắc trân trọng thông báo Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ với những thông tin cụ thể như sau:

Đối tác
, . : 60