Quỹ lương, thưởng
Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2017

Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2017

  •   30/03/2018 05:20:57 AM
  •   Đã xem: 649
  •   Phản hồi: 0

Báo cáo theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước - Phụ lục X

Đối tác
, . : 60