Đánh giá hiệu quả
Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017 và 03 năm gần nhất

Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017 và 03 năm gần nhất

  •   30/03/2018 05:13:00 AM
  •   Đã xem: 559
  •   Phản hồi: 0

Báo cáo theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước - Phụ lục V

Đối tác
, . : 60